Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
learning [2015/10/28 12:57]
okias
learning [2015/11/03 22:32] (current)
okias
Line 32: Line 32:
  
 hybridní řešení - BTRFS hybridní řešení - BTRFS
-- také pracuje spíše na úrovni FS, ale je schopné spravovat více FS+- také pracuje spíše na úrovni FS, ale je schopné spravovat více oblastí/​zařízení
 - jiný koncept než ZFS - jiný koncept než ZFS
 - spíše nevhodné pro virtualizaci - spíše nevhodné pro virtualizaci